#include "xmlreader.h"
#include <string.h>

#define min(a,b) (a<b?a:b)

int indexOf(char* s1, char* s2, int i0){
 int n= strlen(s2);
 for (int i= i0; s1[i]; i++){
  if (!strncmp(s1 + i, s2, n)){
   return i;
  }
 }
 return -1;
}
//------------------------------------------------------------------------------

int indexOf2(char* s1, char* s2a, char* s2b, int i0){
 int na= strlen(s2a);
 int nb= strlen(s2b);
 for (int i= i0; s1[i]; i++){
  if (!strncmp(s1 + i, s2a, na)
    ||!strncmp(s1 + i, s2b, nb)){
   return i;
  }
 }
 return -1;
}
//------------------------------------------------------------------------------

/**
 * Zoek het eerste karakter dat voorkomt in s2.
 */
int indexOfAny(char* s1, char* s2, int i0){
 int n= strlen(s2);
 for (int i= i0; s1[i]; i++){
  for (int j= 0; j < n; j++){
   if (s1[i]==s2[j]){
    return i;
   }
  }
 }
 return -1;
}
//------------------------------------------------------------------------------

XmlReader::~XmlReader(){
 delete axParent; // niet de gecreeerde XML-elementen; gebruik deleteCascade
}
//------------------------------------------------------------------------------

XmlReader::XmlReader(FILE* pfIn){
 fseek(pfIn, 0, SEEK_END);
 long lFSize= ftell(pfIn);
 fseek(pfIn, 0, SEEK_SET);
 char* sBuf= new char[lFSize + 1];
 fread(sBuf, lFSize, 1, pfIn);

 // verwerk nu de buffer
 axParent= new XmlElement*[32]; // meer inspringing is toch niet te verwachten?
 readElements(sBuf, lFSize);
 char* sName= axParent[0]->getName();
 fprintf(stderr, "%s: %d elementen\n", sName, axParent[0]->countChildren());
 delete sName;
} // XmlReader::XmlReader(FILE*)
//------------------------------------------------------------------------------

int XmlReader::readElements(char* sBuf, int lFSize){
 bool bBeforeEl= true;
 int iTab= 0; // TODO: als parameter
 int nElementen= 0;
 int i= 0;
 while (i < lFSize){
  if (bBeforeEl){
   int iLT= indexOf(sBuf, "<", i);
   if (iLT < 0){
    break; // geen tags meer
   }
   // hier: controle op soort tag (<!--, <!, <? of een gewoon element)
   i= iLT + 1; // begin van de naam
   bool bTagX= sBuf[i]=='!';
   bool bTagC= bTagX && sBuf[(i)+1]=='-';
   bool bTagQ= sBuf[i]=='?';
   // bijzondere tags apart behandelen
   if (bTagC){
    int iEndComment= indexOf(sBuf, "-->", i);
    if (iEndComment < 0){
     fprintf(stderr, "xml: <!---element niet afgesloten\n");
     break; // foute xml
    }
    i= iEndComment + 3;
    continue; // commentaar overgeslagen
   } else if (bTagX){
    int iEndX= indexOf(sBuf, ">", i);
    if (iEndX < 0){
     fprintf(stderr, "xml: <!-element niet afgesloten\n");
     break; // foute xml
    }
    i= iEndX + 1;
    continue; // <!..> overgeslagen
   } else if (bTagQ){
    int iEndQ= indexOf(sBuf, ">", i);
    if (iEndQ < 0){
     fprintf(stderr, "xml: <?-element niet afgesloten\n");
     break; // foute xml
    }
    i= iEndQ + 2;
    continue; // <?..?> overgeslagen
   }
   int iEndName= indexOfAny(sBuf, "> /\n\r\t", i);
   while (sBuf[iEndName]=='/' && sBuf[iEndName+1]!='>'){
    iEndName= indexOfAny(sBuf, "> /\n\r\t", iEndName + 1);
   }
   int iTagEnd= indexOf2(sBuf, ">", "/>", i);
   if (iEndName < 0){
    fprintf(stderr, "xml: elementnaam niet afgesloten.\n");
    break; // foute xml
   }
   bool bShortEnd= sBuf[iTagEnd]=='/';
   bool bAttributes= sBuf[iEndName]==' ';
   bool bEndTag= sBuf[i]=='/';
   if (bEndTag){
    iTab--;
    if (iTab==0){
     return i; // afsluiting root-element
    }
    continue; // element, eerder geopend, nu gesloten.
   }
   // interessant: naam, eventuele attributen en daarachter een waarde of andere elementen
   nElementen++;
   char* sName= new char[iEndName - i + 1];
   strncpy(sName, sBuf + i, iEndName - i);
   sName[iEndName - i]= '\0';
   XmlElement* xel= new XmlElement(iTab, sName);
   xel->parseAttributes(sBuf + iEndName, iTagEnd - iEndName);
   if (!bShortEnd){
    int iNextEl= indexOf(sBuf, "<", iTagEnd);
    if (iNextEl > iTagEnd){
     xel->parseValue(sBuf + iTagEnd + 1, iNextEl - (iTagEnd + 1));
    }
   }
   if (iTab > 0){
    axParent[iTab-1]->addChild(xel);
   }
   // afdrukken van de elementnaam met correcte inspringing
   xel->print();
   // en hoe nu verder?:
   if (!bShortEnd){
    axParent[iTab]= xel;
    iTab++;
   }
   delete sName;
  }
  i++;
 }
 return i; // TODO: hier positie waar we gebleven waren
} // XmlReader::readElement
//------------------------------------------------------------------------------

XmlElement* XmlReader::getRootElement(){
 return axParent[0]->clone();
}
//------------------------------------------------------------------------------

XmlElement::XmlElement(int iTab, char* sName){
 this->iTab= iTab;
 this->sName= new char[strlen(sName) + 1];
 strcpy(this->sName, sName);
 this->nAttrs= 0;
 this->asAttr= NULL;
 this->sValue= NULL;
 this->nChildren= 0;
 this->axChild= NULL;
}
//------------------------------------------------------------------------------

XmlElement* XmlElement::clone(){
 XmlElement* x= new XmlElement(iTab, sName);
 x->nAttrs= nAttrs;
 x->asAttr= nAttrs > 0 ? new char*[nAttrs] : NULL;
 for (int i= 0; i < nAttrs; i++){
  x->asAttr[i]= new char[strlen(asAttr[i]) + 1];
  strcpy(x->asAttr[i], asAttr[i]);
 }
 if (sValue){
  x->sValue= new char[strlen(sValue) + 1];
  strcpy(x->sValue, sValue);
 }
 x->nChildren= nChildren;
 if (nChildren > 0){
  x->axChild= new XmlElement*[nChildren];
  for (int i= 0; i < nChildren; i++){
   x->axChild[i]= axChild[i]; // geen kopie dus; het betreft hier geen eigendom
  }
 }
 return x;
}
//------------------------------------------------------------------------------

XmlElement::~XmlElement(){
 // ruim de eigen attributenlijst
 for (int i= nAttrs - 1; i >= 0; i--){
  delete asAttr[i];
 }
 if (asAttr){
  delete asAttr;
 }
 if (sValue){
  delete sValue;
 }
 delete sName;
 if (axChild){
  delete axChild; // niet de children zelf, want die zijn niet in eigendom
 }
}
//------------------------------------------------------------------------------

/**
 * Verwijdert de kinderen (cascade)
 */
void XmlElement::deleteChildren(){
 for (int i= 0; i < nChildren; i++){
  axChild[i]->deleteChildren();
  delete axChild[i];
 }
}
//------------------------------------------------------------------------------

/**
 * Zet de &#-codes binnen de gegeven waarde om in de juiste ascii-karakters
 */
void XmlElement::decode(char* sValue){
 for(;;){
  int iStartCode= indexOf(sValue, "&#", 0);
  if (iStartCode < 0){
   break;
  }
  int iEndCode= indexOf(sValue, ";", iStartCode + 2);
  int iAscii= 0;
  int iMultip= 10;
  for (int i= iStartCode + 2; i < iEndCode; i++){
   if (sValue[i]=='x'){
    iMultip= 16;
    continue;
   }
   iAscii*=iMultip;
   int iDec;
   if (sValue[i] <= '9'){
    iDec= sValue[i] - '0';
   } else if (sValue[i] >= 'a'){
    iDec= sValue[i] + 10 - 'a';
   } else if (sValue[i] >= 'A'){
    iDec= sValue[i] + 10 - 'A';
   } else{
    // ongeldig decimaal cijfer, impliciet vervangen door '0'
   }
   iAscii+=iDec;
  }
  sValue[iStartCode]= (char) iAscii;
  strcpy(sValue + iStartCode + 1, sValue + iEndCode + 1);
 }
 // waarde zelf is aangepast
} // XmlElement::decode(char*)
//------------------------------------------------------------------------------


/**
 * Geeft een bewerkte kopie van de attribuutwaarde: &#-codes vervangen.
 */
char* XmlElement::getAttributeValue(int i){
 int iTab= indexOf(asAttr[i], "\t", 0);
 char* sValue= new char[strlen(asAttr[i]) - iTab];
 strcpy(sValue, asAttr[i] + iTab + 1);
 decode(sValue);
 return sValue;
}
//------------------------------------------------------------------------------

/**
 * Geeft een bewerkte variant van de waarde van het attribuut met de gegeven naam
 */
char* XmlElement::getAttribute(char* sName){
 for (int i= 0; i < nAttrs; i++){
  if (indexOf(asAttr[i], sName, 0)==0 && asAttr[i][strlen(sName)]=='\t'){
   return getAttributeValue(i);
  }
 }
 return NULL;
}
//------------------------------------------------------------------------------

char* XmlElement::getValue(){
 if (!sValue){
  return NULL;
 }
 char* sRet= new char[strlen(sValue) + 1];
 strcpy(sRet, sValue);
 decode(sRet);
 return sRet;
}
//------------------------------------------------------------------------------

/**
 * Drukt de naam van dit element af met de juiste inspringing,
 * daaronder de attributen en de waarde.
 */
void XmlElement::print(){
 for (int j= 0; j < iTab; j++){
  printf(" ");
 }
 printf("%s\n", sName, nAttrs);
 for (int i= 0; i < nAttrs; i++){
  int iSep= indexOf(asAttr[i], "\t", 0);
  char* sValue= getAttributeValue(i);
  for (int j= 0; j < iTab; j++){
   printf(" ");
  }
  printf("> %.*s = %s\n", iSep, asAttr[i], sValue);
  delete sValue;
 }
 if (sValue){
  for (int j= 0; j < iTab; j++){
   printf(" ");
  }
  printf("\\ %s\n", sValue);
 }
}
//------------------------------------------------------------------------------

/**
 * Extraheert de attributen uit de gegeven string
 * @param sSrc het begin van de string;
 * @param nChars de lengte van de string.
 */
void XmlElement::parseAttributes(char* sSrc, int nChars){
 char* sAttrs= new char[nChars + 1];
 strncpy(sAttrs, sSrc, nChars);
 sAttrs[nChars]= '\0';
 // loop de string af op [_..]naam[_..]=[_..]"waarde"
 for (int i= 0; i < nChars; i++){
  if (sAttrs[i] <= ' '){
   continue;
  }
  // begin van een attribuut gevonden
  int j= i;
  for(;;){if (sAttrs[j]=='='||sAttrs[j]<=' '){break;} j++;}
  // j is het eerste karakter na de attribuutnaam
  int k= j;
  for(;;){if (sAttrs[k]=='='){break;} k++;}
  // k is de positie van de '='
  int l= k + 1;
  for(;;){if (sAttrs[l]=='"'){break;} l++;}
  // l is de positie van de openings-aanhalingstekens
  int m= l + 1;
  for(;;){if (sAttrs[m]=='"'){break;} m++;}
  // m is de positie van de sluit-aanhalingstekens
  int nAttrValueChars= (j-i) + 1 + (m - l - 1); // naam[TAB]waarde
  char* sAttrValue= new char[nAttrValueChars + 1];
  strncpy(sAttrValue, sAttrs + i, (j-i));
  strncpy(sAttrValue + (j-i), "\t", 1);
  strncpy(sAttrValue + (j-i) + 1, sAttrs + l + 1, (m - l - 1));
  sAttrValue[nAttrValueChars]= '\0';
  addAttrValue(sAttrValue);
  delete sAttrValue;
  i= m + 1;
 }
 delete sAttrs;
} // XmlElement::parseAttributes(char*, int){
//------------------------------------------------------------------------------

/**
 * Neemt een attribuut op in de object-interne lijst
 * param sAttrValue attribuutnaam[TAB]waarde
 */
void XmlElement::addAttrValue(char* sAttrValue){
 char* sNew= new char[strlen(sAttrValue) + 1];
 strcpy(sNew, sAttrValue);
 char** asAttr0= asAttr;
 // array verlengen, bestaande gegevens overnemen:
 asAttr= new char*[nAttrs + 1];
 for (int i= 0; i < nAttrs; i++){
  asAttr[i]= asAttr0[i];
 }
 // nieuwe item aan het eind toevoegen:
 asAttr[nAttrs]= sNew;
 nAttrs++;
 if (asAttr0){
  delete asAttr0;
 }
} // XmlElement::addAttrValue(char*)
//------------------------------------------------------------------------------

/**
 * Extraheert de elementwaarde uit de gegeven string
 * @param sSrc het begin van de string;
 * @param nChars de lengte van de string.
 */
void XmlElement::parseValue(char* sSrc, int nChars){
 int i0= 0;
 while (i0 < nChars){
  if (sSrc[i0] > ' '){
   break;
  }
  i0++;
 }
 if (i0==nChars){
  return; // alleen whitespace als waarde - da's waardeloos
 }
 sValue= new char[nChars + 1];
 strncpy(sValue, sSrc, nChars);
 sValue[nChars]= '\0';
} // XmlElement::parseValue(char*, int)
//------------------------------------------------------------------------------

void XmlElement::addChild(XmlElement* xChild){
 XmlElement** axChild0= axChild;
 // array verlengen, bestaande gegevens overnemen:
 axChild= new XmlElement*[nChildren + 1];
 for (int i= 0; i < nChildren; i++){
  axChild[i]= axChild0[i];
 }
 // nieuwe item aan het eind toevoegen:
 axChild[nChildren]= xChild;
 nChildren++;
 if (axChild0){
  delete axChild0;
 }
}
//------------------------------------------------------------------------------

int XmlElement::countChildren(){
 return nChildren;
}
//------------------------------------------------------------------------------

char* XmlElement::getName(){
 char* sRet= new char[strlen(sName) + 1];
 strcpy(sRet, sName);
 return sRet;
}
//------------------------------------------------------------------------------

/**
 * Geeft een kopie van het kind met het gegeven volgnummer,
 * of NULL indien index buiten domein
 */
XmlElement* XmlElement::getChild(int i){
 if (i >= nChildren){
  return NULL;
 } else{
  return axChild[i]->clone();
 }
}
//------------------------------------------------------------------------------

/**
 * Geeft een kopie van het kind met de gegeven naam,
 * of NULL indien geen gevonden.
 */
XmlElement* XmlElement::getChild(char* sName){
 for (int i= 0; i < nChildren; i++){
  if (strcmp(axChild[i]->sName, sName)){
   continue;
  }
  return axChild[i]->clone();
 }
 return NULL;
}
//------------------------------------------------------------------------------

bool XmlElement::isName(char* sName){
 return !strcmp(sName, this->sName);
}
//------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------